TBF_1594.jpg

Kjære alle pårørende til brukere av våre hjemmetjenester og beboere på våre institusjoner.

Det er for tiden mange negative saker i media om norsk eldreomsorg. NRK Brennpunkt- programmene om eldreomsorgen har skapt mange reaksjoner og sikkert noe usikkerhet hos mange av dere som er pårørende. 

Det er virkelig trist at NRK avdekker slike tilstander både i hjemmetjenesten og på sykehjem. Vi kan aldri sikre oss 100 prosent at det ikke skjer hos oss, men vi vil kort fortelle dere litt om hvordan vi jobber med pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og ikke minst samlinger med personalet over medias oppmerksomhet om eldreomsorgen.
 
Vi i Norlandia har i flere år gjennomført programmer for å sikre god pasientsikkerhet og hindre skader. Det være seg forebygging av fall, trykksår, underernæring, bruk av tvang, observasjon av endring av medisiner med mer.
 
Hvordan vi jobber med kvalitet
Vi har risikotavler på alle våre vaktrom. Tavlene skal minne personalet på hvilken risiko beboere og brukere har for forverrelse av sykdom og skader. Tavlene holdes oppdatert og i henhold til journaler og den enkelte beboer og brukers tiltaksplaner. Nyansatte får opplæring i deres beboer eller brukers risikoer.

Målet med tavlene er å forebygge skader eller fall samt å ha tilstrekkelig fokus på hver enkelt beboer og brukers risikoer. Det skal bidra til å gjøre den enkelte pleier bedre rustet til å gi den beste omsorgen og individuelt tilpasset pleie. 
 
Heller ikke vi kan sikre oss 100% mot uønskede hendelser. Men uønskede hendelser skal behandles som avvik og være et ledd i vårt forbedringsarbeid. Vi har et kvalitetssystem som heter TQM, hvor alle ansatte har tilgang og skal melde fra om uønskede hendelser. Kopi av alle hendelsene kommer til teamleder og kvalitetssjef på mail. På denne måten har vi kontroll på hva som kan bli bedre og kan jobbe systematisk for at det ikke skje igjen.
 
Vi har forbedringstavler på alle avdelinger. Her har hver enkelt sykepleier i avdelingen, sammen med teamleder, fokus på hvilke forbedringer de har i sin avdeling. Det telles opp ukentlig, og resultater legges ut på en intern side for å kunne gi stolthet og litt konkurranse mellom avdelingene. Målet med forbedringstavlen er å synliggjøre hva hver enkelt avdeling trenger å forbedre. Temaene kan være knyttet til underernæring, egentid eller medikamentregistrering.
  
Målet med hendelsesregistrering, risikotavler, og forbedringstavler er å hele tiden ha oversikt og kontroll, samt å systematisk jobbe med å forbedre oss og forebygge feil/nesten feil, samt lære av de hendelser som meldes. Målet er å bli bedre!
 
Brennpunkt-reportasjene, både den som handlet om hjemmetjenesten og den som handlet om sykehjem, vil vi bruke aktivt for å reflektere over om dette kunne skjedd hos oss. Alle ansatte oppfordres til å se reportasjene privat, men vi arrangerte samtidig felles samlinger med refleksjon i etterkant. Det er viktig å få fokus på å hindre/redusere faren for at dette skjer hos oss, og refleksjon sammen er en god måte å jobbe på.

Vårt budskap med dette brevet er å informere hvordan vi jobber i Norlandia, og samtidig be dere om at dere gir oss beskjed om det er noe vi kan bli bedre på, eller noe dere avdekker som kritikkverdig. På den måten kan vi komme i dialog og ikke minst sette i gang tiltak for forbedring.
 
Ta kontakt med oss snarest mulig hvis dere har noe dere vil ta opp.
 
Kontakt Oppsalhjemmet

Kontakt Gullhaug Sykehjem
 
Kontakt Hjemmeomsorgen 
 
Kontakt Norlandia BPA