Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

VIFObarn.gif

Vårbrev

Sammanlagt har koncernen nu ungefär 2 500 medarbetare som arbetar inom tre affärsområden: förskolor, äldreboende och patienthotell. Vi är verksamma i hela Norden och är en betydande aktör på de marknader vi arbetar på. Förskolorna drivs under de olika varumärkesprofilerna VIFO Barnehagene, Barnekompaniet, Tromsö Barnehagedrift, Barnehagegruppen, Småstrilane och Ett-tu-tre förskolor. Äldreboenden och Patienthotellen drivs under namnet Norlandia Care.

Kombinationen av våra tjänster och vår kompetens gör oss unika på marknaden. Inom äldreboendes- och patienthotellverksamheten har vi redan från starten 1997 varit engagerade i att kombinera kompetensen från de två verksamhetsområdena. Inom äldreomsorgen har vi lagt vikt vid hotellservicen och inom hotell­verksamheten erbjuder vi anpassad medicinsk service med hjälp av vår omsorgskompetens från äldreboendesverksamheten. Förskoleverk­samheten tillför pedagogisk kompetens till dessa två verksamhetsområden och kommer inte minst att bidra till att utveckla aktivitetserbjudandet. Jag tror också att förskolekonceptet kan hämta inspiration från omsorgs- och servicekompetenserna inom koncernen.

Organisation
Vi har organiserat koncernen på ett sätt som inspirerar till samarbete mellan verksamhetsområdena genom att stödfunktioner som ekonomi, personalpolitik, egendomsutveckling och marknadsföring arbetar på tvärs över hela organisationen. Modellen baseras på en så kallad matris som ska se till att vi utnyttjar allas resurser och kompetens på bästa möjliga sätt.

Gemensam värdegrund
Genom professionellt ledarskap och fokus på barnens, de äldres och våra gästers behov levererar vi, på våra uppdragsgivares vägnar, tjänster av unik kvalitet tack vare vår kombination av kompetenser inom de olika branscherna.

Vår filosofi är att arbeta för ett gott liv, varje dag, för barnen, de äldre och våra gäster samt deras målsmän och anhöriga.

Vi har en gemensam värdegrund med utgångs­punkt i CARE som för oss står för Competent, Ambitious, Respectful och Energetic.

Competent
Vi kan mycket och vill mer. Vi är en lärande organisation som värdesätter våra medarbetares kompetenser. Vi förstår värdet av specialkompetens och kombinationer av olika kompetenser.

Ambitious
Vi gör ett viktigt jobb – och kommer att vara bäst på det vi gör. Vi vill växa eftersom vi är efterfrågade. Vi ska vara en positiv utmaning på marknaden och bidra till vidareutveckling av tjänsterna.

Respectful
Vi utgår från den enskilda personens behov och resurser. Boende, gäster, förskolebarn, medarbetare, anhöriga, målsmän och samarbetspartners möts med respekt.

Energetic
Vi vet vad vi vill och vad som krävs. Vi arbetar målinriktat för att lyckas med våra uppgifter. Vi utstrålar energi och arbetsglädje.

Ledningsfilosofi
Våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs och vi anser att ett bra ledarskap är det allra viktigaste framgångskriteriet. Vår ledningsfilosofi baseras på stor handlingsfrihet inom gällande ramar. Alla medarbetare har erfarenhet, kompetens, kunskap och kapacitet som vi vill vidareutveckla på bästa möjliga sätt.

Vi bygger på principen att alla medarbetare kan och vill ta ansvar och se möjligheter att vidareutveckla verksamheten till det bästa för barnen, de boende, gästerna och medarbet­arna. På detta sätt får vi ett flexibelt samarbete mellan medarbetare och ledning där kunskap och kompetens vidareutvecklas genom system för dialog och återkoppling, vare sig det handlar om medarbetarsamtal, personalmöten eller fasta arbetsmiljöundersökningar.

Ett bra ledarskap är satt i system med hjälp av goda stödverktyg, en tydlig värdegrund, klara målsättningar och resultatuppföljning.

Samhällsansvar
Norlandia Care Group är en aktör som tar samhällsansvar och har ordnade ekonomiska förhållanden, är en ansvarsfull och seriös arbetsgivare, tar hänsyn till miljön och möjliggör en mångkulturell miljö och en inkluder­ande arbetsmiljö.

Vi har ambitiösa målsättningar för en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och stabil personal. Vi har en tydlig personalpolitik och omfattande etiska riktlinjer som ska godkännas och accepteras av alla anställda och ägare.

Vi har som målsättning att vara ledande inom kvalitet på alla tre affärsområdena och arbetar enligt principen om kontinuerlig förbättring av alla processer. 2011 implementerade vi TQM (Total Quality Management)i vår verksamhet inom äldreboende och på patienthotell. Vår målsättning är att implementera detta även vid förskolorna och därefter bli ISO-certifierade.

Vi följer naturligtvis alla relevanta lagar, föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd i utövandet av vårt arbete och de utgör en miniminivå för kvaliteten.

Vi går in i 2012 med tydliga ambitioner och goda förhoppningar om att lyckas få ett ännu större genomslag för våra koncept på den nordiska marknaden.

Tack vare fina insatser från medarbetare inom Norlandia Care har vi uppnått goda resultat inom flera olika kundundersökningar och kvalitetsmätningar. Genom bra samverkan och hög transparens till uppdragsgivare, samt gemensamt fokus på våra  kunder blir både kommuner och Norlandia kända som seriösa kvalitetsorienterade aktörer inom de områden vi verkar inom. Vi möter nu våren med en positiv syn på framtiden och önskar fortsatt gott samarbete med våra uppdragsgivare och Norlandia Care Group.