Yngvar Tov Herbjørnssønn_NHC.jpg

Utvikling og innovasjon = høyere kvalitet i tjenestene

Velferdsmiks gir velferdsinnovasjon.

Skrevet av Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef Norlandia Health & Care Group AS (NHC)
28.04.2021

NHCs største samfunnsbidrag skjer gjennom at ansatte innenfor rammer skapt av selskapet over år leverer tjenester som er av verdi for individuelle brukere og for storsamfunnet. Våre ansatte skaper en forskjell i verden ved sin daglige jobb. Mindre ensomhet blant eldre, mer fysisk aktivitet hos barn, større verdighetsfølelse hos vanskeligstilt ungdom og myndiggjøring av asylanter som søker tilflukt i Europa, for å nevne noe.

I vår samfunnsansvarsrapport forsøker vi å dele med omverdenen noe av alt det spennende og fine som skjer i våre selskaper, og som alle på hver sin måte bidrar til samfunnet. Den vil jeg anbefale deg å ta en titt i.

NHC har i noen år nå sagt både internt og eksternt at vår aspirasjon er «Being the welfare innovator». I det ligger det en grunnleggende åpenhet for nye idéer og for å utfordre måter ting alltid har blitt gjort på. Vi forstår vår rolle i samfunnet som å være en pådriver for positiv endring. Med det mener vi større grad av brukerorientering, mer bevissthet på effektiv ressursbruk, vedvarende bevissthet på klimapåvirkning, helsefremmende arbeidsmiljø, og bærekraftige velferdsløsninger. Vi skal være med å bygge samfunnet ved å utvikle standarder og modeller som andre aktører – kommersielle, ideelle og offentlige – lett kan kopiere og ta i bruk.

I Tuusuula i Finland har Norlandia bygget eldreomsorg, barnehage og hundepass på samme sted.

I Tuusula i Finland har Norlandia gjennom generasjonskonseptet bygget eldreomsorg, barnehage og hundepass på samme sted.

Et bredt miljøengasjement har vært uttalt i alle deler av NHC over flere år. De siste årene har jeg spesielt gledet meg over at våre barnehager har grepet fatt i temaer som «Go Green» og «Global Future». Ut fra lokale forutsetninger har hver barnehage dypdykket i hva de og barna kan gjøre annerledes for miljø og bærekraft. Vi har blant annet sett prosjekter for å redusere matsvinn, kutte strømforbruk, øke gjenbruk av klær og tenke nytt innen transportløsninger. Hva mer effektfullt kan vi bidra med enn det å motivere kunnskap og gode holdninger hos barn?

I skrivende stund er vi fortsatt inne i vår tids store pandemi. Stater over hele verden tar historiske grep for å sikre inntekter til bedrifter og privatpersoner. I en slik situasjon er det lett å tenke at staten «redder» bedriftene, men la oss huske at statens penger kommer av skatteinntekter fra private bedrifter og privatpersoner. Vi kan kanskje si at vi låner av fremtiden for å redde en samfunnsorden som har tjent oss vel. Levedyktige bedrifter finnes fordi de direkte eller indirekte dekker behov hos mennesker. Det at vi har kommersielle bedrifter og ikke bare offentlige etater, er fordi historien har lært oss at dette er en hensiktsmessig måte å organisere et samfunn på, og det har gitt en enorm utvikling.

Jeg er bekymret for at mange ikke anerkjenner verdien av en blandingsøkonomi. Dette synes å være forsterket av koronakrisen – vi ser blant annet at ønsket om å arbeide i det offentlige øker. Her har alle ansvarlige stemmer i offentligheten et ansvar for å gjenta fakta om hvordan vårt samfunn er bygget opp.

La oss hegne om samfunnsmodellene som er utviklet i Nord-Europa over de siste tiårene med noen tydelige fellestrekk: Et sterkt sosialt sikkerhetsnett, markedsøkonomi, skattefinansierte velferdstjenester, en arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor. Tillit bygget på åpenhet. Det er blant annet på denne bakgrunn vi sier at merverdien av NHC er utvikling av nye standarder og positive bidrag til samfunnsutviklingen.

Gevinsten av konkurranse og mangfold er ikke primært kostnadsbesparelser, selv om det er verdifullt at det skattefinansierte fellesskapet får mer igjen for knappe midler. Hovedgevinsten er bedre kvalitet, raskere utvikling, mer innovasjon og et større brukervalg. Ved å introdusere et element av konkurranse vil summen av anstrengelser fra et mangfold av tjenestetilbydere over tid drive opp kvaliteten som sluttbrukeren opplever. Konkurranse er sunt – og de største vinnerne er brukerne, pårørende og skattebetalerne – altså innbyggerne. Ikke virksomhetene selv. I et miljø av konkurranse oppstår nye modeller for hvordan tjenester ytes.

Vi eksisterer for brukerne. Vi er transparente, og vi vil dele våre læringer og oppdagelser med andre. Vi tror kvaliteten på leveranser fra alle aktører innen våre sektorer – kommersielle, ideelle og offentlige – blir bedre ved at vi lærer av hverandre og stimulerer hverandre til stadige forbedringer.

Til beste for våre brukere og samfunnet og for en spennende og utviklende arbeidsplass for våre medarbeidere. Velferdsmiks gir velferdsinnovasjon.